Cơ khí nông nghiệp Thanh Trị
Nghiên cứu ứng dụng, sản xuất máy công nông nghiệp, công nghệ cao